Vedtekter

Vedtekter for Abildsø Bygdekor

Stiftet 3. februar 1983
Siste endringer vedtatt i årsmøtet 3.2.2011

Pkt. 1: NAVN

 • Korets navn er Abildsø Bygdekor.

Pkt. 2: FORMÅL

 • Koret er en forening for sangglade som ønsker å styrke korsangens plass og spre musikkglede i nærmiljøet.

Pkt. 3: MEDLEMSKAP

 • Som medlemmer kan opptas alle med lyst, interesse og forutsetninger for korsang.
 • Dirigenten skal ha opptaksprøve for nye medlemmer.
 • Interesserte sangere kan settes på venteliste når det ikke er ledige plasser i koret.

A. Kormedlemmene plikter

 • å arbeide for å nå korets vedtatte mål ut fra korplan og budsjett.
 • å delta i korets aktiviteter (pkt. 4) så sant det er mulig.
 • å melde nødvendig fravær så tidlig som mulig, til korets kontaktperson.

B. Permisjoner

 • kan innvilges for inntil 1 år.
 • Permisjonssøknad skal sendes styret så tidlig som mulig. (Om kontingent, se  pkt. 5.)

C. Utmeldelse

 • skal gis skriftlig til styret.
 • Noter som er korets, leveres tilbake.
 • Andre noter og kjøpte effekter kan tilbys tilbakekjøpt av koret.

Pkt. 4: KORETS AKTIVITETER 

Med koraktiviteter (pkt. 3) menes:

 • ukentlige øvelser i korsesongen, som er fra skolestart til -slutt.
 • seminarer og ekstraøvelser når dette kreves
 • konserter og opptredener iht. oppsatt korplan
 • korturer, så langt den enkeltes tid og økonomi gjør det mulig
 • inntektsbringende dugnadsarbeid
 • bekjentgjøring av korets konserter

Pkt. 5: KONTINGENT

 • Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret.
 • Betales fra og med det halvåret sangeren begynner i koret, uavhengig av dato.
 • Innbetales med 50% i vårtermin og 50% i høsttermin.
 • Styreleder har kontingentfritak.
 • Permisjon gir ikke kontingentfritak.

Pkt. 6: ÅRSMØTE

A. Avvikling

 • Årsmøte holdes innen 15. februar.
 • Ekstraordinært årsmøte holdes når minst halvparten av medlemmene eller styret krever dette.

B. Innkalling

 • Styret innkaller skriftlig minst 3 – tre – ukers før møtedato og angir frist for forslag.
 • Styret leverer ut beretning, regnskap, budsjettforslag og innkomne forslag minst 1 – en – uke før møtedato.
 • Forslag til vedtektsendringer følger innkalling.

Forslag til vedtektsendringer må leveres styret senest 15. desember, andre forslag 10. januar.

C. Dagsorden

 1. Konstituering med valg av møteleder og sekretær, godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Styrets forslag til årsberetning
 3. Styrets forslag til årsregnskap
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Styrets forslag til budsjett
 6. Eventuelle vedtektsendringer (se punkt 10) Innkomne forslag
 7. Valg

D. Vedtak og stemmerett

 • Om vedtekter se pkt. 10.
 • For øvrige saker kreves simpelt flertall.
 • Alle medlemmer av Abildsø Bygdekor har stemmerett i årsmøtet.
 • Det kan ikke stemmes gjennom fullmakt.

Pkt. 7: VALG

A. Styret

 • Leder, velges for 1 år
 • Nestleder, velges for 2 år
 • Leder av Musikkutvalget, velges for 2 år (fortrinnsvis i utakt med nestleder)
 • Kasserer, velges for 2 år (fortrinnsvis i utakt med nestleder)
 • Sekretær, velges for 2 år (fortrinnsvis i takt med nestleder)
 • Styremedlem, velges for 2 år (fortrinnsvis i takt med nestleder)

Funksjonstid kan fravikes hvis det blir rokering innenfor styret.

B. Andre verv

 • Musikkutvalget, 2 medlemmer som velges for 2 år (fortrinnsvis i utakt)
 • Noteforvalter, velges for 1 år
 • Arrangementskomité, 4 medlemmer, velges for 1 år
 • Revisorer, 2 medlemmer, velges for 1 år
 • Valgkomité, 3 medlemmer, velges for 1 år

Pkt. 8: ARBEID I STYRE, UTVALG OG KOMITEER

A. Styret

 • Styremøte holdes når lederen eller minst 2 av styremedlemmene ønsker det.
 • Innkalling skal gå til hele styret med minst 1 ukes varsel.
 • Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede.
 • Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
 • Dirigenten deltar i styremøtene når sakslisten gjør det aktuelt.
 • For tidsbegrensete prosjekter kan styret oppnevne komiteer etter behov.

B. Komiteer og utvalg

 • Faste oppgaver er beskrevet under Retningslinjer i Medlemshefte for Abildsø Bygdekor.
 • Styret har ansvar for å ta retningslinjene opp til revidering når behov viser seg.

Pkt. 9: ØKONOMI

 • Alle tillitsverv i koret er ulønnet.
 • Korets konti disponeres av kasserer og styreleder.

Pkt. 10: VEDTEKTER

 • Forslag til vedtektsendringer må leveres styret senest 15. desember.
 • Forslag til årsmøtet skal følge innkallingen.
 • Vedtektsendringer behandles i årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.

Pkt. 11: OPPLØSNING

 • Abildsø Bygdekor skal oppløses på et årsmøte.
 • Dersom koret blir oppløses, skal korets midler tilfalle ny korvirksomhet.
 • Inntil det skjer, forvaltes midlene av et interimsstyre valgt av og blant de avtroppende medlemmene av Abildsø Bygdekor.
 • For endelig anvendelse av korets midler, skal interimsstyret innen 3 – tre – år innkalle til et medlemsmøte blant dem som var medlemmer da koret ble oppløst.
 • Vedtak gjøres gjennom simpelt flertall blant de fremmøtte.