Retningslinjer

Retningslinjer for styret, musikkutvalget, arrangementskomiteen og stemmelederne

Vedtektene slår fast at styret, musikkutvalget og arrangementskomiteen skal velges på årsmøtet, men definerer ikke arbeidsoppgavene. Oppgavene er blitt til gjennom flere års praksis, og etter vedtak/justeringer i styret. Ordningen med stemmeledere er etablert etter mange års praksis. Det samme gjelder deres oppgaver.

Styret

 • ABK drives i samsvar med gjeldende lovverk og korets vedtekter.
 • ABK fører regnskap i tråd med lover/regler, og opptrer korrekt overfor de instanser som yter økonomisk støtte til koret.
 • ABK skal ha en økonomi med god balanse mellom inntekter og utgifter.
 • Aktivitetsplan (korplan) utarbeides i samarbeid med dirigent og musikkutvalg.
 • Informasjon til korets medlemmer er viktig for styrets arbeid.
 • ABKs medlemsdemokrati ivaretas gjennom medlemsmøter og årsmøte. Medlemmene oppfordres til å bruke korets tillitsvalgte i styre, utvalg og komiteer aktivt.
 • ABK skal markedsføre seg positivt og delta aktivt i Østensjø bydel gjennom arrangementer og opptredener.

Musikkutvalget

 • Sammen med dirigent utarbeider MU repertoar for hvert semester i tråd med de planer og aktiviteter styret har lagt opp til.
 • Konsertprogram settes opp av dirigent i samarbeid med leder i MU innenfor oppsatt repertoar.
 • Det gis regelmessig informasjon om repertoarplaner til koret.
 • Stemmerepresentantene i MU er korets tillitsvalgte i repertoarspørsmål.
 • Koret informeres spesielt om begrunnelsen for nytt stoffvalg og type musikk. Om mulig bør det også gis tekstforklaring.
 • MUs leder er ansvarlig for rapportering til TONO hvert halvår.
 • Noteforvalter informeres umiddelbart om repertoarvedtak av MUs leder eller dirigent.

Arrangementskomiteen

 • Planlegge og gjennomføre årsfest i januar/februar og evt. andre arrangementer.

Permisjoner

 • Søknader om permisjon sendes skriftlig til styret v/leder (mail er ok).
 • Søknader behandles fortløpende av leder med informasjon til styret.
 • Alle søknader besvares skriftlig.
 • Korets medlemmer informeres fortløpende.
 • Medlemmer i permisjon er invitert til korets egne konserter og fester.
 • Medlemmer i permisjon kontaktes av styret en måned før permisjonstidens utløp.

Prøvesang

 • Styret vurderer til vanlig behov for rekruttering til koret i slutten av hvert semester i samarbeid med dirigent.
 • Potensielle sangere får tilbud om å være med på en øvelse for å se om det kan være interessant å søke om opptak.
 • Prøvesang arrangeres i samarbeid med dirigent  i forbindelse med oppstart av nytt semester eller nytt repertoar. En fra styret er til stede ved prøvesynging
 • Dirigent gjør vurdering av om sangeren passer inn i koret.